Cijfers en feiten

wistjedatkleinSeksueel misbruik; de cijfers liegen er niet om. Zo wordt één op de zes jongens en één op de vier meisjes voor hun achttiende levensjaar seksueel misbruikt. En deze cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg. Van de meeste gevallen van seksueel misbruik, aanranding en verkrachting wordt namelijk geen aangifte gedaan.

Enkele cijfers en feiten over de aard en omvang van seksueel misbruik en huiselijk geweld in Nederland:

 • Eén op de vier meisjes en één op de zes jongens krijgt voor het achttiende levensjaar te maken met incest of seksuele intimidatie
 • 95% tot 98% van de incestdaders is van het mannelijk geslacht
 • Ooms en broers zijn in de meeste gevallen de dader, daarna worden stiefvaders en vaders het vaakst als dader genoemd
 • 45% van de Nederlanders is met huiselijk geweld in aanraking geweest
 • er zijn 500.000 geweldsincidenten per jaar
 • er zijn 150 doden per jaar, waaronder 50 kinderen
 • het duurt gemiddeld 5 jaar en 30 incidenten voordat iemand hulp zoekt
 • bij seksueel huiselijk geweld is 43% van de slachtoffers jonger dan 18 jaar
 • bij 57% van de incidenten zijn kinderen betrokken, een kwart zelf mishandeld, driekwart is getuige
 • per jaar 119.000 kinderen slachtoffer
 • De meeste trauma’s worden opgelopen door incest gepleegd door vaders en stiefvaders.
 • Vaders en stiefvaders gaan het verst in hun seksuele handelingen en gebruiken meer fysiek overwicht.
 • Veel daders zijn zelf in hun jeugd seksueel misbruikt.
 • Door grote afhankelijkheid binnen het gezin blijft incest vaak een familiegeheim.
 • Voor de buitenwereld lijken incestgezinnen veelal een modelgezin.
 • Een seksueel misbruikt kind kan geen gevoel voor eigenwaarde ontwikkelen.
 • Veel slachtoffers missen bescherming van hun moeder.
 • De verjaringstermijn voor het doen van aangifte varieert van zes tot twintig jaar.
 • Komt het tot een veroordeling, dan krijgt de dader gemiddeld 583 dagen gevangenisstraf.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per juli 2013 geldt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat beroepskrachten zoals huisartsen, leerkrachten, verpleegkundigen, kinderopvang begeleiders, hulpverleners en zelfstandige beroepsbeoefenaren verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Onderzoek heeft uitgewezen dat professionals, die werken met een meldcode, 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s die zo’n code niet gebruiken. Meer informatie over de meldcode is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Maatschappelijke gevolgen
Huiselijk geweld en kindermishandeling is het grootste geweldprobleem in Nederland (!) met als gevolg:

 • onveiligheid en overlast door agressie en verslaving
 • slechtere prestaties op werk
 • 10-15% van ziekmeldingen zijn gerelateerd aan huiselijk geweld
 • kosten 150 miljoen euro voor ziekteverzuim, medische kosten, sociale zekerheid, politie, justitie, zorg en welzijn enz

Schaamte overwinnen
Voor slachtoffers en zelfs ook voor plegers van geweld die hun misdaad beseffen is ontkenning door de omgeving het allerergst. Het niet gehoord worden. We leven in een maatschappij waar ‘gelukkig zijn’ het hoogste doel is naast status. De lat ligt hierdoor nog hoger waardoor mensen minder snel om hulp zullen vragen en de omgeving minder snel problemen van anderen zal erkennen en herkennen.

Wij geloven dat wanneer we als mens onze ogen meer openen voor echt wezenlijke problemen van elkaar, we een meer sociale samenleving krijgen. Laten we accepteren dat het leven niet altijd rozengeur en maneschijn is. Praten over problemen kan al helpen om tot oplossingen te komen. Compassie hebben voor de ander, een vertrouwenspersoon zijn voor iemand kan al enorme steun geven.

Meer informatie
Voor algemene vragen hierover en info kun je onder andere terecht bij:

Houd ook deze website in de gaten voor regelmatige updates en nieuws!